El personal de BIBLIOTEQUES pot TORNAR A VOTAR

EL PERSONAL DE BIBLIOTEQUES POT TORNAR A VOTAR EN LES ELECCIONS DEL SEU CENTRE

Al juny del 2012 l’anterior gerència va decidir que el personal de biblioteques deixava d’estar vinculat al centre on treballava per passar a estar adscrit a una nova unitat que depenia directament de la gerència.

Aquest canvi de dependència orgànica va suposar per a totes aquestes persones la SORTIDA automàtica del cens electoral del seu centre i, per tant, l’impossibilitat de participar en les seves eleccions, com havien fet fins aquell moment. Però les persones de les biblioteques continuen al mateix lloc de treball i continuen tenint un sentiment de pertinença al centre. És un vincle sentimental i professional, ja que estan presents en el seu dia a dia, en els seus plans estratègics.

Les previsions són que en el futur tot el PAS de la UPC estarem adscrit a una UTG o a un servei general. Inicialment, la UPC no contemplava que les persones adscrites a una UTG participessin en les eleccions del centre. Però ja fa dos anys es va modificar el reglament electoral per fer-ho possible. Si no s’hagués modificat, en poc temps la participació del PAS en els centres hauria estat nul·la.

Des de CCOO feia temps que reclamàvem des de Junta i Comitè que es modifiqués el reglament electoral perquè el personal de biblioteques pogués tornar a votar en el seu centre. El passat mes de desembre el claustre universitari va debatre i aprovar un nou reglament electoral i, juntament amb altres claustrals del PAS, vam presentar una moció perquè aquesta demanda fos possible.

Després de 2 claustres i diverses negociacions es va aconseguir que l’equip rectoral acceptés en part la moció que havíem presentat. El resultat és que a partir d’ara el personal de biblioteques podrà tornar a votar i participar en les eleccions a junta, i a degà/na o director/a del centre on treballa.

En el cas de les biblioteques de campus (com la BRGF, BCT, BCUM o BCBL), el seu personal haurà d’escollir entre un dels centres als quals doni servei el campus. El procediment per ser inclòs al cens l’organitzarà el Secretari General de la UPC, a qui podeu fer arribar els vostres dubtes i consultes.

Trobareu el redactat definitiu en el següent enllaç (disposició addicional setena, pàgina 55):

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/bupc-160-docs/docs-claustre/5.ReglamentElectoralUPC.pdf

Aclariments. Al març cobrarem la part meritada de la paga de desembre de 2012

A la reunió de la Mesa General de Funció Pública del 26 de gener s’ha arribat a l’acord que l’Administració pagarà els 44 dies de la part meritada de la paga de desembre de 2012 al mes de març. Això és aproximadament un 25% d’una paga extra.

La llei que ens retallava la paga de desembre es va publicar el 14 de juliol. Per tant ja hi havia uns drets meritats que no ens podien retallar (30 dies de juny i 14 de juliol, que són els 44 dies). Això ho han reconegut un munt de sentències. Ara la Generalitat accepta pagar-ho al mes de març.

De moment tenim l’acord “polític”. Ara cal resoldre els detalls tècnics i des de CCOO ho  estem reclamant. La Generalitat ha d’ingressar els diners a cada universitat. Ha d’incloure també al PSR (Personal de Suport a la Recerca), encara que cobrin pel capítol 6. Ha de tenir en compte que al personal laboral (PASL i PDIL) li corresponen més dies (perquè al 2012 el sistema de meritació dels laborals anava d’any en any i al juliol ja havia meritat part de les pagues de juny i de setembre).

Com podeu veure hi ha detalls importants que cal aclarir. Amb la generalitat i amb la UPC. Us anirem informant.

 

 

CCOO_Estat del conflicte col·lectiu per les pagues extres de 2013 i 2014

Comunicat conjunt al Pas i Pdi Laboral de les 7 Universitats públiques Catalanes.

Companyes i companys,

Els treballadors de les universitats catalanes vam veure retallades les nostres pagues extres als anys 2012, 2013 i 2014, com la resta d’empleats i empleades públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

CCOO hem recorregut judicialment aquestes retallades, perquè entenem que, a més d’injustes i ineficaces, atempten contra els convenis i les normatives de retribucions del personal. Malgrat que, fins ara, no hem aconseguit un pronunciament favorable per a la devolució integra de totes les pagues robades, els tribunals han reconegut que aquestes retallades no poden tenir efectes retroactius, i per tant no ens poden treure allò que ja havíem generat. Hi ha nombroses sentències (incloses algunes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que obliguen a les administracions a tornar la part de la paga extra del 2012 que ja s’havia generat quan es va publicar al BOE (i posteriorment al DOGC) la seva eliminació. Moltes administracions estan tornant aquests diners però, a Catalunya, la Generalitat ha recorregut al Tribunal Suprem per demorar el pagament.

Ara, CCOO Universitats hem interposat conflicte col·lectiu per demanar l’abonament de les parts meritades de les pagues extres del 2013 i 2014. Recordem que l’acord de Govern que establia la retallada de les pagues extres del 2013 va entrar en vigor el dia 1 de març d’aquell any i, en el cas del 2014, la llei de pressupostos ho va fer el 31 de gener.

Aquest conflicte col·lectiu afecta tant al PAS-L com al PDI-L i, per tant, la primera mesura processal ha estat un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, tal com estableixen els convenis col·lectius. Aquesta conciliació, que es va celebrar el passat 9 de gener, va acabar amb un acta de No Acord, ja que CCOO Universitats ens vam ratificar en la nostra demanda i les Universitats s’hi van oposar. Us l’adjuntem al final del text.

Ara seguirem amb el procediment judicial fins aconseguir una sentència que els obligui a tornar-nos tot el que ens correspon. Trigarem més o menys, però de cap manera deixarem de fer servir totes les eines al nostre abast per defensar els drets de les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes.

Us continuarem informant,

 

 

Temes a la gerent (PasL)

Per a la                 Olga Lanau. Gerent de la UPC

De                          CCOO PASL

Aquest són els temes que ja hem portat al Comitè però que no vam poder presentar-li –per falta de temps– a la reunió del dia 29 d’octubre. Son coses concretes i/o problemes a resoldre.

Excedències.

L’aplicació literal del Conveni despulla el dret de reincorporació. La jurisprudència diu que això no pot ser. A la reunió ja vam presentar un cas, però s’hauria de resoldre en general. Demanem un acord que resolgui les reincorporacions en els casos d’excedència voluntària.

Reducció voluntària de jornada

Algunes persones la van demanar al 2012 quan la Generalitat ho va legislar, fixant-ne la vigència fins el 31 de desembre d’enguany. La Junta de Pas Funcionari i la gerència estan treballant una proposta acord per perllongar-ho. Entenem que el Comitè s’hi vol afegir. Son pocs casos però podrien ser-ne més si l’acord s’amplia i es flexibilitza. Adjuntem una proposta amb alternatives al redactat del document que està negociant la JPasF.

 Indefinits

La gerència es va comprometre a fer el reconeixement formal d’aquells casos on veu que és possible, especialment els temporals contra plaça. Pels PSR que depenen de convenis no ho farà. Però hi ha altres PSR que s’haurien de mirar en detall. No ens consta que la gerència hagi fet cap reconeixement formal. Demanen que agilitzi els cassos clars i que comencem a treballar la resta.

 Jornades extraordinàries “no habituals”

La gerència reconeix que hi ha casos on els caps demanen que es treballi en situacions “no habituals” imprevistes i que hauríem de regular-les a banda de la negociació del calendari. Demanem que posin fil a l’agulla: calendari, mètode de treball …

ILT iniciades a 2013

La UPC complementa les ILT segons l’últim salari normal cobrat. Al 2014 passem de 15 a 14 pagues i les persones que van començar la baixa al 2013 i reben l’alta al 2014 perden la part de la paga de setembre dels mesos de 2014 en que han estat de baixa. Són pocs casos i no és molta quantitat. Demanem que la gerència hi tingui una especial sensibilitat i consideri l’abonament com la diferència per complementació al 100%.

CCOO PAS

EPIs. Vestuari. Roba de Treball

EPIs

La Olga Lanau, gerent, també és la presidenta del Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL). A la reunió del dia 17 d’octubre del 2014 va aclarir que els EPI (Equips de Protecció Individual) s’han de demanar directament a la pròpia unitat. Totes les unitats organitzatives de la UPC tenen pressupostades els EPIs destinats al personal al seu càrrec.

Per tant, ja pots sol·licitar al teu cap organitzatiu els EPIs que necessitis per al teu lloc de treball i la unitat te’ls ha de facilitar. En cas de denegació o d’algun problema et recomanem que et posis en contacte amb algun dels Delegats de Prevenció del Comitè d’Empresa, que son:

Quan l’enviis t’aconsellem que el posis amb còpia al teu cap i a la gerent, (gerent@upc.edu).

Vestuari. Roba de Treball.

Al seu dia es va acordar que el vestuari que figura al Conveni en pagués en metàl·lic. Des de les retallades no es paga. Però hi ha molts llocs de treball que necessiten roba de treball (bates, sabates, etc.) que no són EPIs però que s’han de tractar com si ho fossin. Això passa especialment als laboratoris i a manteniment.

Hem insistit davant la gerent i seguirem insistint en aquest tema. Tot i que ho reconeix no té diners per fer-hi front aquest 2014. T’aconsellem que si necessites roba de treball per la teva protecció la demanis com si fos un EPI. Quan la unitat et digui que no posa-ho en coneixement dels Delegats de Prevenció i de la gerent perquè puguin veure l’abast i solucionar-ho.

Nota. El lliurament del vestuari obligatori d’hivern d’aquest 2014 va endarrerit. El temps acompanya fins ara però l’hivern és a la porta. Primer la salut i no passar fred. Després l’uniforme.

Tensions de Tresoreria

La gerent va informar al CE (i als òrgans de govern) que preveuen tancar l’any amb un lleuger superàvit pressupostari. És una molt bona notícia perquè ens diu que ja no generem més dèficit. Però la pregunta concreta és si cobrarem la nòmina, que depèn de tenir o no diners al banc. Això son les “tensions de la tresoreria”.

La resposta és clara i directa. Per l’octubre i pel novembre no hi ha cap problema. Ara ja estan treballant per garantir el desembre. No queda clar si la Generalitat ens ingressarà tot el que toca. Però “ho resoldrem d’una manera o una altra”. Li hem demanat que ens informi puntualment.

 

UTGs i Biblioteques

El programa electoral del rector, en el marc de l’organització del PAS, contemplava el següent:

“… Com a conclusió, creiem que cal aprendre de les experiències, unes millors que altres, per concloure que, per dissenyar i posar en marxa una UTG de la millor manera possible, cal parlar molt amb tothom. Aquesta és la garantia que la UTG estarà organitzada de la manera més eficaç, que les persones que hi treballen s’hi trobaran més ben acoblades i que les que en són usuàries en trauran el millor profit. Així, doncs, creiem que la progressiva implementació d’UTG hauria d’anar precedida d’una avaluació de procés de posada en marxa i de la situació i el funcionament de les més antigues. Ens comprometem a realitzar aquesta avaluació i actuar en conseqüència en funció dels resultats”

Les UTGs

L’equip –i especialment la gerent– s’han pres el tema seriosament. Han triat un model d’UTG (ja no cal començar de zero en cada cas) i s’han compromés a acabar la feina al 2015 (només el 50% de la plantilla està assignat a una UTG). D’acord amb el compromís del programa el rector va presentar l’ “Informe sobre les Unitats transversals de gestió – UTG” al Consell de Govern del 21 de juliol:

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2013-2014/butlleti-upc-157/bupc-num-157/docs-consell-govern/2.02InformesobrelesUTG.pdf

És un informe llarg i ben treballat. Però no s’analitzen les UTG per dins. Es limita a la percepció per part dels usuaris dels serveis que ofereixen les UTG. No sabem com han afectat els canvis a les persones que en formen part. A l’informe també li falta un dels actors importants: els qui porten el seu pes cada dia, el dels seus treballadors de base. L’anàlisi i visió d’aquest PAS no s’hi ha recollit.

CCOO hem demanat incloure el tema de les UTG en la pròxima reunió de la Junta PASF amb la gerència. I per això et demanem les teves aportacions. Volem fer arribar a l’equip rectoral l’opinió de tot el PAS. Volem que hi hagi una participació real.

  • Com has viscut tu la implantació (passada, present o futura) de la teva UTG?
  • Que et sembla el document aprovat?

Fes-nos arribar les teves aportacions sobre les UTG abans del 22 d’octubre, data de la reunió, a: seccio.sindicalccoo@upc.edu

 

El Servei de Biblioteques

El Servei de Biblioteques –que continua sent un dels més ben valorats per l’estudiantat i el professorat– també ha sofert canvis profunds en els últims temps. Al 2012 el personal va passar dels centres al servei de biblioteques i a dependre directament de gerència. Els acomiadaments del personal interí del 2013 han afectat durament al servei, també castigat per la minva de becaris.

Des de CCOO estem realitzant un treball seriós d’anàlisi de la situació de les biblioteques, amb dades i opinions del personal del propi servei. Ben aviat el presentarem –amb propostes– a la JpasF i al CE, perquè s’aprovi i es presenti a la gerència des dels òrgans de representació.

Ens agradaria comptar amb la teva participació. Fes-nos arribar les teves aportacions i propostes sobre el servei de biblioteques a: seccio.sindicalccoo@upc.edu

 

SECCIÓ SINDICAL CCOO-UPC PAS

Conveni – 2 Acords importants

Benvolgudes companyes i companys,

El divendres passat (10 d’octubre) es va reunir la Mesa Negociadora del VI Conveni del PAS-L i vam arribar a dos acords importants:

  1. Vam acordar la resposta als requeriments que l’Autoritat Laboral ha fet al Conveni, i
  2. Vam signar un acord que garanteix els drets meritats de les pagues de l’any 2013.

En relació al primer punt, hem de recordar-vos que la Generalitat ha mostrat, des del primer moment, una hostilitat manifesta contra el nostre Conveni perquè la seva intenció, amb les lleis i normatives retalladores, ha estat arrabassar, per sempre més, els drets socials i laborals que el PAS havíem aconseguit amb anys de lluita i negociació col·lectiva. Una de les principals virtuts del nostre Conveni és que, en un context de lleis retalladores per als treballadors de les universitats públiques, aconsegueix mantenir íntegrament el redactat dels articles més importants.

És per això que l’Autoritat Laboral (una entitat que forma part del Departament de Treball de la Generalitat) s’ha negat a publicar el Conveni i n’ha fet una sèrie de requeriments, que amenacen amb portar, fins i tot, als tribunals. Amb l’assessorament dels nostres gabinets jurídics, CCOO i la resta dels signants del Conveni hem acordat fer-hi una sèrie de modificacions tècniques que no canvien, en cap cas, el contingut del Conveni que va ser aprovat, de manera molt majoritària, per les assemblees a totes les universitats. Aquests canvis tècnics, proposat pels nostres advocats, reforçaran la nostra argumentació jurídica si ens cal defensar el Conveni en els tribunals. En aquesta línia, CCOO i els signants del Conveni ens hem compromès a defensar el Conveni fins a les últimes instàncies judicials perquè el Conveni és la garantia dels nostres drets laborals.

En qualsevol cas, volem remarcar que tot aquest procés no afecta a la vigència ni a la validesa del Conveni: “el VI Conveni és vigent i eficaç des de la data de la seva signatura” i així mateix ho vam acordar el 28 d’octubre de 2014, amb l’aval dels informes jurídics positius que vam presentar tant les universitats com els sindicats.

En relació al punt 2, hem de dir que l’acord és positiu perquè complementa el Conveni i garanteix el cobrament dels drets meritats de les pagues extraordinàries de 2013. És important recordar que el canvi d’estructura retributiva (passar 15 a 14 pagues) per al PAS-L ha comportat que, aquest any, s’hagi reduït significament la quantitat que ens treuen pel robatori de la paga extraordinària que ordena la Generalitat per als empleats públics de Catalunya. Amb aquest canvi d’estructura retributiva, tots els PAS-L que hem treballat entre el 30 de juny i el 30 de novembre de 2013 hem generat uns drets de meritació de les pagues extraordinàries (juny i setembre), que amb aquest acord queden garantits com un dret ad personam. L’acord estableix que tots aquests treballadors cobrarem, en el moment de la liquidació (finiquito), una quantitat addicional equivalent, aproximadament, a 14 dies de salari en concepte de liquidació dels drets meritats de les pagues extraordinàries de 2013.

Salut i lluita,

CCOO Universitats

Calendari laboral – Precisions

Alguns ens heu demanat la proposta de CCOO. No la enviem perquè és un document de treball que anem millorant amb els comentaris i aportacions dels nostres delegats i delegades i del PAS. De fet la proposta d’avui, que hem presentat a la comissió de la JPasF, ja millora la de divendres. Dijous la portarem al Comitè amb les millores recollides.

La base és la mateixa que la de l’any passat: que el calendari i els acords annexos ens donin una jornada efectiva anual de 1462 hores.

La petició més freqüent –i més lògica– és poder gaudir dels dies i/o de les hores de romanent del 2014 en la primera quinzena del 2015. Al menys fins el dia 7, com fèiem fins l’any passat, per conciliar la vida familiar i professional al Nadal. Ho tenim molt present i esperem de la gerència una especial sensibilitat.

Hi ha marge per a algunes millores. Per exemple, adequar el sistema de serveis extraordinaris, simplificar la gestió de les bosses d’hores, augmentar en el calendari les hores de jornada reduïda, etc. Semblen qüestions de detall però són importants per a moltes persones.

La previsió és que el calendari 2015 s’acordarà en breu. Quan més aviat millor. Així cadascú podrà planificar amb temps com distribueix les hores i/o els dies, ara que hem guanyat experiència en la gestió de la jornada flexible combinada amb les hores.

Contractes temporals que han esdevingut indefinits.

A  la Olga Lanau Ramis. Gerent de la UPC.

De la Secció Sindical de CCOO

Amb còpia al Comitè d’Empresa

Assumpte Contractes temporals que han esdevingut indefinits.

Data 26 de juny de 2014

Benvolguda,

L’article 15.1.a de l’Estatut dels Treballadors estableix que quan un contracte temporal supera els tres anys es converteix automàticament en indefinit.

També es converteixen automàticament en treballadors indefinits aquells que en 30 mesos han tingut dos o més contractes, seguits o no, pel mateix o per diferent lloc de treball, que acumulin 24 mesos treballats.

En els dos casos és obligació de l’empresa facilitar al treballador un document que justifiqui la seva nova situació contractual.

Quan a un treballador indefinit se li rescindeix el contracte se l’ha d’indemnitzar amb 33 dies per any treballat –perquè legalment és un “acomiadament improcedent”– en lloc dels 8 a 10 dies/any dels contractes temporals per obra o servei.

El CTT reté una quantitat de cada contracte que alimenta un fons per fer front a les quitances (“finiquitos”) dels contractes temporals.

Al seu dia la gerència –a instància del Comitè– va començar a regularitzar-ho i ara mateix hi ha 32 persones que han passat a contracte indefinit. El procés es va aturar quan el govern d’en Rajoy va deixar en suspens l’article 15 de l’ET. Però ara ja torna a ser vigent.

Li demanem que prengui les regnes per endreçar el tema. És urgent. Hi ha persones que acaben contracte en breu i se’ls liquida malament. Això provoca que hagin de demandar als jutjats, que és desagradable i comporta despesa de temps i recursos per ambdues parts.

Atentament,