Aplicació al Personal de les Universitats Públiques Catalanes de l’article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat.

El personal de les Universitats Publiques Catalanes pot optar per gaudir de forma compactada, d’acord amb les necessitats del servei, i a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment del primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb el 80% o 60% de les retribucions respectivament per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys a què fa referència l’article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Les modalitats de compactació i els efectes econòmics seran els següents:

1. Compactació de la reducció de jornada:

a) L’interessat/da compacta en dies el % de la jornada reduïda, i a la finalització d’aquest període compactat s’incorpora al treball amb el 100% de la dedicació

b) Durant tot el període de temps, 1 any des de l’inici de la compactació, la retribució serà l’establerta: 80% en el cas de reducció d’un terç i 60% en el cas de reducció de la meitat de la jornada.

c) Jornades equivalent a la compactació.

  • Compactació d’un terç:  223 dies/3 = 74 dies laborables, que s’aplicaran a cada treballador/a segona els calendari laboral establert a partir del dia de gaudi.
  • Compactació de la meitat: 223 dies/2 = 112 dies laborables.

2. Compactació de la bonificació retributiva de la reducció de la jornada.

a) L’interessat/da compacta en jornades de treball retribuïdes íntegrament el % equivalent a la bonificació retributiva establerta en la reducció de jornada del primer any.

b) A la finalització d’aquest període compactat, i durant un any,  s’incorpora al treball amb la reducció d’un terç o la meitat de la jornada amb una retribució proporcional.

c) Jornades equivalents a la compactació de la bonificació:

  • Compactació d’un terç:  (80% – 66,67%) x 223 jornades = 30 dies
  • Compactació de la meitat: (60% – 50%) x 223 jornades = 22 dies

3. Criteris generals d’aplicació de la compactació.

a) La compactació s’iniciarà després d’haver gaudit de tots els permisos als que tingui dret per aquest fet causant (compactació de la lactància, paternitat, maternitat, vacances del període anterior i altres). S’han d’autoritzar de manera continuada i sense interrupcions.

b) Durant el període de compactació, com a criteri general, sense perjudici de casos excepcionals degudament justificats, no es podrà renunciar a la compactació de la reducció de la jornada una vegada sigui autoritzada, i tampoc es podrà autoritzar la modificació de la jornada pel mateix fet causant.

c) La reducció de jornada per cura de fill/a menor de 6 anys serà compatible amb qualsevol de la resta de reduccions de jornada previstes a l’article 26 de la llei de conciliació 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

d) En acabar la compactació, si no es completa el període establert, es realitzarà la regularització econòmica corresponent.

e) Amb l’objectiu de poder garantir que els interessats disposaran de la resolució un mes abans de l’inici del gaudiment de la compactació, les sol·licituds hauran de realitzar-se amb un mínim de 45 dies d’antelació a aquesta data.

f) Les resolucions de denegació de les sol·licituds per necessitats del servei, hauran de ser motivades i es comunicaran a l’interessat i als seus òrgans de representació. Si es sol·licita, es garantirà l’audiència a l’interessat que podrà disposar de l’assessorament dels seus representants.

Flaixos del claustre del passat 23 de Novembre de 2012

Aquest divendres es va celebrar el claustre ordinari de la UPC. A part de la situació econòmica de la UPC –amb un dèficit acumulat de 98 milions d’euros al 2011, i greus problemes de tresoreria que provoquen que el cobrament de les nostres nòmines depengui de si la Generalitat de Catalunya realitza la transferència en temps i forma–, es va parlar d’aquests temes:

ERO A LA UPC?

El rector va explicar que el Govern estatal va publicar abans de l’estiu la normativa que permet fer EROs (Expedients de Regulació d’Ocupació) a les administracions públiques. Aquesta normativa permet l’acomiadament de personal laboral indefinit amb l’única condició que l’ens públic hagi disminuït el seu pressupost anual en un 5%. També va explicar que la UPC compleix els requisits de dèficit que regula la normativa, i que el consell de direcció està analitzant les implicacions i possibilitats legals de fer un ERO a la UPC. En tot moment va parlar del PDI laboral (en concret la figura del col·laborador) però quan se li va preguntar pel PAS no va respondre.

Des de CCOO creiem que l’ERO és una línia vermella que el rector no hauria de travessar. Reduir plantilla eixuga el dèficit de la Generalitat que disminuirà l’import de la seva transferència a la UPC. El rector hauria de tenir clar per a qui treballa i a qui representa: a la UPC, no la Generalitat.

Ahir dilluns es va penjar a web de la UPC aquesta nota sobre el tema.

BEQUES D’APRENENTATGE UPC

Hi va haver diferents intervencions reclamant al rector que rectifiqui la decisió de la UPC de disminuir en un 15,5% el salari dels becaris UPC (cobraran 400 euros bruts per 20 hores setmanals, a 5 euros bruts l’hora). És vergonyós que s’eixugui el dèficit de la UPC a costa dels becaris que ens han permès, entre moltes altres coses, obrir alguna biblioteca que no s’hauria obert per manca de personal de la UPC. És una mesura ineficaç i del tot inútil.

El rector es va comprometre a estudiar el tema tot i que es va fer palesa la seva total ignorància sobre aquesta qüestió i no es va comprometre a res concret.

SERVEI DE BIBLIOTEQUES

Al seu informe el rector –amb molt poc encert– va exposar com un mèrit propi l’apertura de sales d’estudi i biblioteques els caps de setmana. Alguns representants de l’estudiantat i del PAS li vam retreure que exposés com a mèrit la seva gestió del Servei de Biblioteques. El servei funciona per la bona voluntat de la plantilla ja que està al límit després de l’acomiadament de pràcticament tots els interins i la possible no renovació dels becaris. Ja s’ha començat a tancar alguna biblioteca a la tarda per manca depersonal. Cada vegada els costa més trobar bibliotecaris per a treballar el cap de setmana i dies del Nadal. El servei queda en quadre quan un bibliotecari agafa dies de compensació i ordenen un altre bibliotecari que el cobreixi. És la conseqüència de decisions equivocades –i en porten unes quantes.

PINZELLADES SOBRE LA MANERA POC PARTICIPATIVA, POC DEMOCRÀTICA I POC TRANSPARENT QUE TÉ AQUEST RECTOR DE FER LES COSES

COMISSIÓ AD HOC

El rector va explicar que des de fa uns mesos existeix una comissió –no regulada en cap normativa i composada exclusivament per catedràtics funcionaris– que està estudiant la situació econòmica de la UPC i proposant solucions (al rector) de com sortir-nos-en.

EL RECTOR PROHIBEIX A ALGUNES PERSONES DEL PAS ACCEDIR AL CLAUSTRE

En una decisió sense precedents el rector va impedir l’accés al claustre del PAS que no n’és membre i que no hi està convidat. Alguns claustrals li van demanar que reconsiderés la decisió; va consentir que hi accedissin sempre que presentessin una autorització escrita del cap.

UN CLAUSTRE CADUCAT

Segons la normativa de la UPC el rector ja fa dies que hauria d’haver convocat les eleccions al claustre. Quan li van preguntar per la raó del retard va sortir a tres quarts de quinze. Segurament la raó és que no vol un claustre més hostil que l’actual, que li va aprovar per un marge molt ajustat els nous estatuts de la UPC.

Rector, ja li hem dit en moltes ocasions. DEIXI LA SEVA RESPONSABILITAT A LA UPC perquè és incapaç de tirar-la endavant. Acceptar i complir fill per randa les imposicions i plorar després perquè els altres són molt dolents, no ens farà sortir de la greu situació econòmica de la UPC. SI NO SAP COM SORTIR-SE’N DIMITEIXI.